C
ShareThis
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Το Ινστιτούτο

Συνιστάται Επιστημονικό Σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους όρους:

Εμφάνιση / Απόκρυψη Όλων

ΑΡΘΡΟ 1 (Ονομασία, Έδρα, Μορφή, ∆ιάρκεια).
 • 1.1. Επωνυμία του Σωματείου είναι: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤITΟΥΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ" (ΕΛ.ΙΝ.Α.). Το Ινστιτούτο στην Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα θα αναφέρεται αντίστοιχα ως :
  • 1.1.1. "HELLENIC INSTITUTE OF ACOUSTICS” (HEL.IN.A).
  • 1.1.2. "INSTITUT HELLENIQUE D’ACOUSTIQUE » (ΙΝ.HEL.Α).
 • 1.2. Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται η πόλη του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • 1.3. Το Ινστιτούτο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α. Κ. περί Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει διάρκεια αορίστου χρόνου.
AΡΘΡΟ 2 (Σκοποί).
Σκοποί του Ινστιτούτου είναι :
 • 2.1 Η προαγωγή της Ακουστικής Επιστήμης σε όλες τις θεματικές περιοχές αυτής στην Ελλάδα. Η προαγωγή αυτή θα επιδιωχθεί κυρίως με την:
 • 2.1.1 Στήριξη της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας με την συλλογή, οργάνωση και διάδοση της επιστημονικής γνώσης που σχετίζεται με τις θεματικές περιοχές της Ακουστικής και τις εφαρμογές της σε γενικότερα συστήματα.
 • 2.1.2 Συνεργασία με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα για την σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με την παραγωγή σε όλα τα θέματα που αφορούν την Ακουστική.
 • 2.1.3 Συνεργασία με ανάλογους Φορείς της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου της Ακουστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την ενημέρωση των μελών του Ινστιτούτου.
 • 2.1.4 Προετοιμασία και διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων με θέματα τα οποία να συμβάλουν στην εκπλήρωση των ως άνω στόχων.
 • 2.1.5 Προετοιμασία, παραγωγή και διανομή εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού σχετικού, το οποίο να συμβάλει στην εκπλήρωση των ως άνω στόχων.
 • 2.1.6 Παροχή της δυνατότητας, στα μέλη του Ινστιτούτου, να ανταλλάσσουν απόψεις επί θεμάτων τα οποία εμπίπτουν στους σκοπούς και τα ενδιαφέροντά του.
 • 2.2 Η εξύψωση της επιστημονικής στάθμης των μελών του Ινστιτούτου και η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ αυτών.
ΑΡΘΡΟ 3 (Δραστηριότητες).
 • 3.1 Η πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών, μεταξύ άλλων θα επιδιώκεται από το Ινστιτούτο μέσω:
 • 3.1.1 Διεξαγωγής διαλέξεων και σεμιναρίων και συμμετοχής σε ∆ιεθνή και Εθνικά συνέδρια και επιτροπές.3.1.2 ∆ημιουργίας βιβλιοθήκης για χρήση από τα μέλη, έκδοσης επιστημονικών εντύπων, (μορφωτικών και πληροφοριακών, περιοδικών και εκτάκτων), καθώς και με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων.
 • 3.1.2 Προγραμματισμού και εκτέλεσης επισκέψεων, εκδρομών και άλλων, επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • 3.1.3 Συγκρότησης οργάνωσης και λειτουργίας μονίμων ή εκτάκτων ομάδων και επιτροπών, σε διάφορες θεματικές περιοχές που ενδιαφέρουν την Ακουστική και οι οποίες θα αναλαμβάνουν δραστηριότητες σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ο.Λ.) του Ινστιτούτου.
 • 3.1.4 Ορισμού Περιφερειακών Εκπροσώπων (Π.Ε.) για την ενημέρωση των μελών σε Περιφερειακό επίπεδο κατά την προώθηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Π.Ε. περιγράφονται στον Κ.Ο.Λ.
 • 3.2 Από τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου αποκλείονται κάθε είδους εμπορικής και πολιτικής μορφής δραστηριότητες.
ΑΡΘΡΟ 4 (Μέλη).
 • 4.1 Στο Ινστιτούτο δύνανται να εγγραφούν άτομα με προσόντα που αναφέρονται στην συνέχεια και κατατάσσονται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες :
  • Επίτιμα Μέλη,
  • Εταίροι,
  • Τακτικά Μέλη,
  • Σπουδάζοντα Μέλη
 • 4.1.1 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ (Ε.Μ.) Ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) μετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και είναι άτομα που κρίθηκαν άξια αυτής της τιμής, ως εκ της διακεκριμένης προσφοράς τους στους σκοπούς του Ινστιτούτου. Τα Ε.Μ. δεν ψηφίζουν κατά τις Γ.Σ. και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
 • 4.1.2 ΕΤΑΙΡΟΙ (ΕΤΡ). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιστήμονες οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση σε τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου. Κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών είναι υποχρεωτική. Οι ΕΤΡ. έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" στις Γ.Σ. και εκλέγουν τα μέλη του ∆.Σ. από όλες τις κατηγορίες.
 • 4.1.3 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (Τ.Μ.), Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι έχοντες αποδεδειγμένη ενασχόληση με τους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου, πλην όμως δεν διαθέτουν τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για τους ΕΤΡ. Τα Τ.Μ. έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" στις Γ.Σ. και εκλέγουν μέλη από όλες τις κατηγορίες.
 • 4.1.4 ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ (Σ.Μ.). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται φοιτητές και σπουδαστές έχοντες ενασχόληση ή προοπτική ενασχόλησης σύμφωνη με τους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου. Τα Σ.Μ. έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" στις Γ.Σ., εκλέγουν δε μόνο τον εκπρόσωπο τους στο ∆.Σ, ο οποίος, σημειωτέον, παρίσταται και συμμετέχει άνευ ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 5 (Εγγραφές Νέων Μελών - Διαγραφές).
 • 5.1 Ο επιθυμών να καταστεί μέλος του Ινστιτούτου πρέπει να υποβάλλει προς το ∆.Σ έγγραφη αίτηση / δήλωση στην οποία να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
  • Τα στοιχεία ταυτότητος, ήτοι ; ονοματεπώνυμο, τόπο μονίμου κατοικίας, τηλέφωνο, κ.τ.λ.» Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να σημειώνονται υποχρεωτικά :
  • Οι σπουδές και τυχόν μετεκπαίδευση/εξειδίκευση. Η όλη επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα.
  • Το ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό του Ινστιτούτου και τις αποφάσεις της Γ.Σ..
 • 5.2 Ο αιτών την εγγραφή του, πρέπει να προταθεί από δύο μέλη του Ινστιτούτου, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι αναγκαίο να ανήκει εις την κατηγορία των ΕΤΡ. Τούτο δεν απαιτείται για τα Σ.Μ.. Η αίτηση εγγραφής μπορεί δε να περιέχει και άλλα στοιχεία προς συμπλήρωση, πέρα από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υποπαράγραφο 5.1.
 • 5.3 Το Δ.Σ. εφ' όσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, την αποδέχεται και εντάσσει τον αιτούντα σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες, άλλως την απορρίπτει.
 • 5.4 Η μετάταξη μελών από μία κατηγορία σε άλλη, λαμβάνει χώρα μετά από απλή αίτηση προς το Ινστιτούτο, η οποία συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Η εν λόγω μετάταξη υπογράφεται μόνον από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, χωρίς να απαιτείται έγκριση του ∆.Σ., εκτός από την περίπτωση ανέλιξης των Σ.Μ. Στην προκείμενη περίπτωση απαιτείται συμπλήρωση νέας όπως η αρχική της υποπαραγράφου 5.1 αίτηση, [δεδομένου ότι οι μεταβολές στα στοιχεία της αρχικής αίτησης είναι σημαντικές (τίτλοι σπουδών), επαγγελματική απασχόληση κ.λ.π.)]. Για την αποδοχή της εν λόγω αίτησης, αποφαίνεται εκ νέου το Δ.Σ.. Εκ νέου πρόταση, ανάλογη αυτής της υποπαραγράφου 5.2 δεν απαιτείται να υποβληθεί για να συσχετισθεί με την ανέλιξη των Σ.Μ..
 • 5.5 Η ιδιότητα του μέλους του Ινστιτούτου, είναι δυνατόν να απολεσθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις :
  • Κατόπιν οικειοθελούς αποχώρησης.
  • Κατόπιν διαγραφής ως κάτωθι :
   • Λόγω θανάτου.
   • Λόγω δόλιας πτώχευσης ή δικαστικής απαγόρευσης.
   • Εάν καθ' οιονδήποτε τρόπο κριθεί ότι η παραμονή του στο Ινστιτούτο αντίκειται στους σκοπούς και επιδιώξεις αυτού, από την Γ.Σ. με πλειοψηφία άνω των τριών τετάρτων (3/4).
   • Εάν το μέλος καθυστερεί την πληρωμή των συνδρομών του πέραν της διετίας ή όπως άλλως ορίζεται στο σχετικό άρθρο.
ΑΡΘΡΟ 6 (Ηθικές Αμοιβές).
 • 6.1 Το Ινστιτούτο, για να τιμήσει την προς αυτό πάσης φύσεως οικονομική συνδρομή φυσικών ή νομικών προσώπων, δύναται μετά από απόφαση του Δ.Σ να εγγράφει αυτά στον Πίνακα των ∆ωρητών του, κοινοποιώντας τους και αντίγραφο της παραπάνω απόφασης
 • 6.2 Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ' όσον το Δ.Σ κρίνει ότι ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο προσέφερε προς το Ινστιτούτο ιδιαίτερα σημαντικές δωρεές δύναται να προτείνει στην Γ.Σ. την ανακήρυξη του ως "Ευεργέτου του Ινστιτούτου" και μετά την έγκριση της, να του απονείμει σχετικό δίπλωμα.
ΑΡΘΡΟ 7 (Κεφάλαιο / Περιουσία Ινστιτούτου, Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών).
 • 7.1 Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους και υπολογίζεται ανά ημερολογιακό έτος, ανεξάρτητα της ημερομηνίας εγγραφής.
 • 7.2 Οιοδήποτε μέλος δύναται να αποχωρήσει του Ινστιτούτου οικειοθελώς, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.5 υποβάλλοντας αίτηση περί διαγραφής του.
 • 7.3 Ουδείς εγγράφεται εις το Ινστιτούτο, έστω και αν η αίτηση του γίνει δεκτή, εάν προηγουμένως δεν έχει τακτοποιηθεί οικονομικά
 • 7.4. Μέλη, μη ταμειακώς "εν τάξει", δεν δικαιούνται να ψηφίζουν και να εκλέγονται κατά τις Γ.Σ., ούτε να συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ινστιτούτου.
 • 7.5 Μέλη τα οποία καθυστερούν την καταβολή της ετησίας συνδρομής τους επί δύο (2), έτη, διαγράφονται υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ.
 • 7.6 Στις ανωτέρω περιπτώσεις διαγραφής πρέπει η σχετική πρόθεση ταυ Δ.Σ. να έχει ανακοινωθεί έγκαιρα και έγγραφα στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, οι με απλή απόφαση και για τους ανωτέρω λόγους διαγραφέντες, δύνανται να επανεγγραφούν εφ' όσον βέβαια καταβάλλουν τις συνολικά καθυστερούμενες συνδρομές. [Τις παλαιές και τις αντιστοιχούσες στα έτη που μεσολάβησαν από το έτος της διαγραφής μέχρι και του έτους επανεγγραφής τους].
ΑΡΘΡΟ 8 (Πειθαρχικές ποινές).
 • 8.1 Μέλος του Ινστιτούτου το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ. ή και της Γ.Σ. ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα τούτου, υπέχει ευθύνη και υπόκειται στις κατωτέρω πειθαρχικές ποινές :
 • 8.1.1 Έγγραφη επίπληξη για απλό πειθαρχικό παράπτωμα, επιβαλλόμενη από το Δ.Σ.
 • 8.1.2 Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους, εάν συντρέχουν λόγοι, προτεινόμενη από το ∆.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ..
 • 8.1.3 Οριστική αποβολή σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, προτείνεται από το Δ.Σ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 88 του Α.Κ. προς την Γ. Σ. και επικυρώνεται από αυτήν.
 • 8.2 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πειθαρχικά εγκαλούμενος πρέπει να καλείται σε απολογία από το Δ.Σ.
 • 8.3 Εντός δύο (2) μηνών από της λήψεως του εγγράφου της διαγραφής, δύναται να ασκηθεί η κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.
 • 8.4 Σε όλες τις περιπτώσεις πειθαρχικών ποινών, το Δ.Σ μπορεί να ζητήσει εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ) το οποίο, αφού εξετάσει το όλο θέμα, υποβάλλει εντός δεκαπενθήμερου σχετική πρόταση προς αυτό. Το Δ.Σ αφού λάβει γνώση της πρότασης του Π.Σ., προχωρεί στην λήψη των κατά την κρίση των ενδεδειγμένων μέτρων. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Π.Σ. περιγράφονται στον Κ.Ο.Λ.
ΑΡΘΡΟ 9 (Σύνθεση, Ευθύνες ∆.Σ.).
 • 9.1 Το Ινστιτούτο διοικείται από εννεαμελές ∆.Σ. εκλεγόμενο για θητεία δύο ετών.
 • 9.2 Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα τον Ταμία και πέντε μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας προέρχονται από την κατηγορία των ΕΤΡ.
 • 9.3 Στο Δ.Σ. παρίστανται ως Άρθρο 4 άνευ ψήφου ο εκπρόσωπος των Σ.Μ.. Εφ’ όσον δεν υπάρχει υποψήφιο Σπουδάζον μέλος, η θέση του εκπροσώπου από την κατηγορία αυτή παραμένει κενό.
 • 9.4 Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται όλα τα μέλη του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αναπληρωματικών, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος των Σ.Μ. Τα αναπληρωματικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα ψήφου, στις εν λόγω συνεδριάσεις, μόνον κατά την απουσία κανονικών μελών
 • 9.5 Η θητεία των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών διαρκεί όσο το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) διαδοχικών αρχαιρεσιών, όπως ορίζεται στο Άρθρο 20.
 • 9.6 Τα μέλη του Δ.Σ., είναι από κοινού υπεύθυνα έναντι του Ινστιτούτου και παντός τρίτου για τυχόν ζημιές (από υπαιτιότητα τους) εις βάρος αυτών, δυνατόν δε να ανακληθούν από την Γ Σ., με απόφαση η οποία λαμβάνεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.
 • 9.7 Σε περίπτωση ανάκλησης του Δ.Σ., πραγματοποιούνται αμέσως νέες εκλογές ως Άρθρο 20, η τυπική δε διαδικασία ανακήρυξης των νέων υποψηφίων για το Δ.Σ. εκτελείται από την οριζόμενη κατά την Γ.Σ. Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε) αμέσως μετά την ανάκληση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αυτού διαρκεί έως τις επόμενες τακτικές Αρχαιρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 10 (Συνεδριάσεις, Απαρτία ΔΣ).
 • 10.1 Το Δ.Σ. συνεδριάζει, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο μετά από πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή κατ' εξουσιοδότηση αυτών και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Η.Δ.), έκτακτα δε όποτε παραστεί ανάγκη ή εάν το αιτήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών.
 • 10.2 Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία, εφ' όσον παρίστανται πέντε (5), τουλάχιστον εκ των μελών συμπεριλαμβανομένων και των Αναπληρωματικών, εκ των οποίων δύο (2), πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
 • 10.3 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η συνεδρίαση συγκαλείται και πάλι εντός δύο (2) εβδομάδων το αργότερο, από της συνεδριάσεως στην οποία δεν επετεύχθη αυτή. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον συμμετέχουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του εκ των οποίων το ένα θα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
 • 10.4 Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 11 (Διοίκηση, Εποπτεύουσα του ∆Σ αρχή).
 • 11.1 Το Δ.Σ. ενεργεί ως ακολούθως:
  • 11.1.1 Διοικεί το Ινστιτούτο βάσει των εν ισχύει Νόμων και του παρόντος Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων.
  • 11.1.2 Διαχειρίζεται την περιουσία του Ινστιτούτου
  • 11.1.3 Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων προβλημάτων που αφορούν το Ινστιτούτο.
  • 11.1.4 Διορίζει μετά την έγκριση της Γ.Σ. το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό.
  • 11.1.5 Καθορίζει την αντιμισθία του προσωπικού αυτού και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ..
  • 11.1.6 Αποφασίζει τα της εκπροσωπήσεως του Ινστιτούτου στους Διεθνείς Οργανισμούς.
  • 11.1.7 Ορίζει τους Περιφερειακούς Εκπροσώπους του Ινστιτούτου.
ΑΡΘΡΟ 12 (Υποχρεώσεις μελών Δ.Σ.).
 • 12.1 Μέλος του Δ.Σ., πλην του Προέδρου, για τον οποίο ισχύουν τα αναφερόμενα εις το Άρθρο 13, μη δυνάμενο να ασκήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου τα ανατεθέντα σ' αυτό καθήκοντα, αντικαθίστανται προσωρινά ή οριστικά εις αυτά και κατόπιν κατά περίπτωση απόφασης του ∆.Σ., από άλλο μέλος αυτού.
 • 12.2 Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε περισσότερες των τριών (3) διαδοχικών συνεδριάσεων, εκπίπτει της θέσης του, η κενούμενη δε θέση καταλαμβάνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της αυτής κατηγορίας με τον εκπεσόντα. Κενούμενη θέση αναπληρωματικού μέλους καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα της αυτής κατηγορίας.
 • 12.3 Τα αυτά ισχύουν και στην περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. και υλοποιούνται με σχετική απόφαση του τελευταίου.
 • 12.4 Εφ όσον προκύψει θέμα αντικατάστασης, περισσότερων των τεσσάρων (4), μελών του Δ.Σ τότε προκηρύσσονται εκλογές εντός σαράντα πέντε (45) ημερών).
 • 12.5 Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος του Δ.Σ., που εξέπεσε ή παραιτήθηκε, κατείχε θέση Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, ή Ταμία, τότε η θέση που εκκενώθηκε καταλαμβάνεται κατόπιν εκλογής, από μέλος του συμπληρωθέντος Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 13 (Καθήκοντα Προέδρου).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
 • 13.1 Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο ενώπιον των ∆ικαστηρίων και όλων των εν γένει Αρχών και Τραπεζών σε όλες τις σχέσεις και τυχόν διαφορές του και δεσμεύει το Ινστιτούτο με την υπογραφή του.
 • 13.2 Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς επίσης και των Γ.Σ., υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα αφ' ενός μεν όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ., αφ' ετέρου δε μαζί με τον Ταμία, τα εντάλματα πληρωμής.
 • 13.3 Τον Πρόεδρο, (απόντα ή κωλυόμενο), αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, α οποίος πρέπει να είναι ενήμερος όλων των υποθέσεων του Ινστιτούτου.
 • 13.4 Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του πέραν του διμήνου, εκλέγεται νέος Πρόεδρος από τα κανονικά μέλη του Δ.Σ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος παραιτήθηκε και από την θέση του ως μέλους του Δ.Σ., η κενωθείσα θέση κανονικού μέλους του Δ.Σ πληρώνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 12, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 14 (Καθήκοντα Αντιπροέδρου).
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληροί τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του εν γένει.
ΑΡΘΡΟ 15 (Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως).
Ο Γενικός Γραμματέας:
 • 15.1 Οργανώνει και διευθύνει τα της εσωτερικής λειτουργίας του Ινστιτούτου, τηρεί τα αρχεία και φυλάσσει την σφραγίδα, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. καθώς και όλα τα σημαντικά εξερχόμενα έγγραφα του Ινστιτούτου τα οποία εκφράζουν την πολιτική αυτού. Επίσης καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Η.Δ. κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. και των Γ.Σ..
 • 15.2 Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. αναγιγνώσκει τα πρακτικά της προηγούμενης αντίστοιχης συνεδρίασης ή συνέλευσης.
 • 15.3 Μέρος των αρμοδιοτήτων του δύναται, μετά απόφαση του Δ.Σ., να εκχωρηθεί σε άλλο ή άλλα μέλη του Δ.Σ. που θα απασχολούνται σε ειδικούς τομείς ο κάθε ένας. Οι τομείς αυτοί θα προσδιορίζονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Κ.Ο.Λ) του Ινστιτούτου που θα εκδοθεί. Όργανο έγκρισης του Κ.Ο.Λ ορίζεται το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 16 (Καθήκοντα Ταμία).
Ο Ταμίας του Δ.Σ.:
 • 16.1 Εισπράττει τις συνδρομές μελών του Ινστιτούτου και κάθε άλλο έσοδο αυτού εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Ινστιτούτου και την υπογραφή του.
 • 16.2 Πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. .
 • 16.3 Είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.
 • 16.4 Καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Ινστιτούτου, δικαιούται όμως να κρατά εις χείρας του ποσό, όχι μεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20), του σε ρευστό ενεργητικό του Ταμείου του Ινστιτούτου, για τρέχουσες δαπάνες της. Το εν λόγω ποσό λαμβάνεται εκ των εισπράξεων ή των καταθέσεων ταυ Ινστιτούτου στις αρχές κάθε μήνα και δύναται να ανανεωθεί προ της παρέλευσης του μηνός, μετά απόφαση του Δ.Σ.
 • 16.5 Τηρεί τα Βιβλία Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής.
 • 16.6 Στην αρχή εκάστου τριμήνου υποβάλλει στο Δ.Σ, συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του τρέχοντος έτους και τον απολογισμό διαχείρισης του χρηματικού και της περιουσίας του Ινστιτούτου.
 • 16.7 Εισηγείται στο Δ.Σ., παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, βάσει των οποίων αυτό συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 17 (Συνελεύσεις).
 • 17.1 Οι Γ.Σ. των μελών του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
 • 17.2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Τ.Γ.Σ) εκτελούνται καθ' έκαστο έτος, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Ε.Γ.Σ) δε, κάθε φορά κατά την οποία το ∆.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο ή όταν αιτηθεί από το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών, με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία και θα πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα της Η.Δ. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός είκοσι, (20), το πολύ ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • 17.3 Μέλος το οποίο επιθυμεί να προκαλέσει Γ.Σ. και για εξασφάλιση του προαναφερθέντος ποσοστού, (1/20), δύναται να αιτήσει από τον Ταμία να του γνωρίσει τον αριθμό ή/και να του εγχειρίσει πίνακα των ταμιακά εντάξει, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί της σύγκλισης, μελών του Ινστιτούτου.
 • 17.4 Η Γ.Σ., κατά την πρώτη της σύγκλιση ευρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το εν τρίτο, (1/3), τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των δικαιουμένων συμμετοχής, δηλαδή των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών του Ινστιτούτου.
 • 17.5 Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα, στον ίδιο χώρο και την αυτή ώρα, εντός επτά (7) ημερών με την ιδία Η.Δ.. Η δεύτερη Συνέλευση θεωρείται εν απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
 • 17.6 Μέλη, κωλυόμενα εις το να παραστούν κατά την Γ.Σ., δύνανται να εκπροσωπηθούν από έτερο μέλος που θα προσκομίζει απλή, έγγραφη, ή τηλεομοιοτυπική εξουσιοδότηση τους. Σ' αυτήν ρητά θα περιέχεται η εντολή του να ψηφίσει εις την Συνέλευση επ’ ονόματι των και κατά την απόλυτη κρίση του το εξουσιοδοτούμε μέλος. Η εξουσιοδότηση παραδίδεται στον Γραμματέα της Γ.Σ. Τόσο το κωλυόμενο μέλος όσο και ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμεροι.
 • 17.7 Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται από την Γ.Σ. με ανάταση της χειρός. Μέχρι την εκλογή Προεδρείου, τη Γ.Σ. συντονίζει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ινστιτούτου.
 • 17.8 Σ' ότι αφορά τα ενδεχόμενα της τροποποίησης του Καταστατικού ή της διάλυσης του Ινστιτούτου αυτά λαμβάνουν χώρα μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 εκ των παρευρισκομένων και ταμειακά εντάξει μελών, αποκλειόμενης στην περίπτωση αυτή της εκπροσώπησης με αντιπρόσωπο.
ΑΡΘΡΟ 18 (Σύγκλιση Συνελεύσεων).
 • 18.1 Οι προσκλήσεις στην Γ.Σ., συντάσσονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Γενικό Γραμματέα, αποστέλλονται δε, με μέριμνα του δευτέρου ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς άπαντα τα μέλη, δεκαπέντε (15), τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας, για την οποία έχει ορισθεί η Συνέλευση.
 • 18.2 Στην πρόσκληση αναγράφονται λεπτομερώς :
  • Ο τόπος της Συνεδρίασης,
  • Ο χρόνος της Συνεδρίασης,
  • Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Αντίγραφο πρόσκλησης, τοιχοκολλείται στα γραφεία του Ινστιτούτου, δύναται δε κατά την κρίση του Δ.Σ., να δημοσιευθεί και σε μία ή περισσότερες εφημερίδες και περιοδικά όπου και η έδρα του Ινστιτούτου.
ΑΡΘΡΟ 19 (Απολογισμός Πεπραγμένων).
Κατά την ετήσια Τ.Γ.Σ. το Δ.Σ. λογοδοτεί δια του Προέδρου επί των πεπραγμένων του διαρρεύσαντος έτους και διαβιβάζεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση της ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΞ.Ε) επί της διαχείρισης. Ακολούθως η Γ.Σ. αποφαίνεται επί της έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγής του Δ.Σ. από τις ευθύνες του.
ΑΡΘΡΟ 20 (Αρχαιρεσίες).
 • 20.1 Ανά διετία διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του ∆.Σ. και της ΕΞ.Ε.. Η θητεία στα όργανα αυτά είναι διετής. ∆ικαίωμα του εκλέγειν έχουν, όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 4, οι ΕΤΡ., τα Τ.Μ., και τα Σ.Μ., εφ' όσον δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Πληρωμές καθυστερημένων συνδρομών δύνανται να γίνουν ακόμη και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, αλλ' όμως πριν από την ψηφοφορία.
 • 20.2 Τα υποψήφια Μέλη του Δ.Σ. και της ΕΞ.Ε. υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το Ινστιτούτο, ο δε Πρόεδρος ανακοινώνει πριν από την εκλογή τα ονόματα των υποψηφίων
 • 20.3 Επί τη βάσει αιτήσεων υποψηφιότητας μελών, (σύμφωνα με τα ανωτέρω), για τα υπ' όψιν σώματα/όργανα, λαμβάνουν χώρα οι εκλογές στις οποίες κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, τα κατά κρίση του κατάλληλα, ως μέλη του Δ.Σ. και της ΕΞ.Ε..
 • 20.4 Η προετοιμασία των Αρχαιρεσιών γίνεται από το απερχόμενο Δ.Σ. η δε ψηφοφορία πραγματοποιείται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ. δι' ανατάσεως της χειρός.
 • 20.5 Εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την ΕΦ.Ε..
 • 20.6 Εκ των υποψηφίων θεωρούνται εκλεγέντες ως μέλη, οι εννέα πρώτοι σε ψήφους ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΕΤ.Ρ ή Μ) και το πρώτο Σ.Μ. και ως Αναπληρωματικά οι δύο (2) επόμενοι ΕΤ.Ρ. και το ένα (1) επόμενο Σ.Μ.. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υπόλοιποι, κατά σειρά ψήφων.
 • 20.7 Από τους υποψηφίους για την ΕΞ.Ε, θεωρούνται εκλεγέντες οι τρεις, (3) πρώτοι, οι λοιποί δε ως επιλαχόντες.
 • 20.8 Η ΕΦ.Ε. συντάσσει το πρακτικό διαλογής των ψήφων και ανακήρυξης των εκλεγέντων μελών, αναπληρωματικών ως και επιλαχόντων μελών του Δ.Σ και της ΕΞ.Ε.. Τούτο υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
 • 20.9 Κάθε ψηφοφόρος (ΕΤΡ ή Τ.Μ.) ψηφίζει μέχρι εννέα υποψηφίους αδιακρίτως κατηγορίας (ΕΤΡ ή Τ.Μ.) και ένα υποψήφιο Σ.Μ. Τα Σ.Μ. ψηφίζουν μέχρι ένα υποψήφιο από την κατηγορία των Σ.Μ.
ΑΡΘΡΟ 21 (Εξελεγκτική Επιτροπή).
 • 21.1 Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ., ανατίθεται σε τριμελή ΕΞ.Ε. εκλεγμένη με μέλη ανήκοντα στις κατηγορίες των ΕΤΡ. και των Τ.Μ.
 • 21.2 Η ΕΞ.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. ιδιαίτερα δε επιβλέπει εάν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Ινστιτούτου και να ελέγχει οποτεδήποτε το ενεργητικό του Ταμείου. Συντάσσει, για την Γ.Σ. κάθε 1η Ιανουαρίου, έκθεση επί της διαχείρισης του Δ.Σ.
 • 21.3 Η ΕΞ.Ε. κατά την πρώτη, μετά την εκλογή, συνεδρίαση της εκλέγει Πρόεδρο ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της και οι κρίσεις της επί των διενεργουμένων ελέγχων. Οι συντασσόμενες εκθέσεις της υποβάλλονται εις την Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 22 (Πόροι).
 • 22.1 Τακτικοί πόροι του Ινστιτούτου είναι οι αναφερόμενοι στο Άρθρο επτά (7), δηλαδή το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές.
 • 22.2 Έκτακτοι πόροι είναι οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, καθώς και κάθε έτερο νόμιμο έσοδο.
 • 22.3 Η διαχειριστική περίοδος διαρκεί ένα (1) έτος με έναρξη την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και ο απολογισμός συντάσσεται για το διάστημα αυτό.
ΑΡΘΡΟ 23 (∆ιάλυση).
 • 23.1 Το Ινστιτούτο δεν διαλύεται, παρά μόνο εάν παραμείνουν ολιγότερα των δέκα (10) μελών ή εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι υπό των σχετικών διατάξεων του Α.Κ. και τυχόν άλλης σχετικής Νομοθεσίας λόγοι και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17.
 • 23.2 ∆ιαλυομένου του Ινστιτούτου, διενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του υπ' αριθμόν 795/1971 Νομοθετικού ∆ιατάγματος, περί Σωματείων και Ενώσεων καθώς και του Α.Κ. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν απομένουσα περιουσία του σε χρήματα, χρεώγραφα, κινητά ή ακίνητα, καθώς και το αρχείο του περιέρχεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
ΑΡΘΡΟ 24 (Σφραγίδα).
Το Ινστιτούτο έχει κυκλική σφραγίδα, φέρουσα στην περιφέρεια της την επωνυμία του Ινστιτούτου και εις το κέντρο της το σήμα αυτού όπως αυτό θα καθορισθεί από το Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 25 (Κανονισμός Οργανώσεως Λειτουργίας).
Το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει σε ομάδα μελών του, την σύνταξη Κ.Ο Λ., του Ινστιτούτου, στον οποίον θα καθορίζονται, όσον απαιτείται λεπτομερώς, η οργάνωση, οι διευθυντικές αρμοδιότητες και οι τρόποί οι σχετικοί με την εκτέλεση/ροή των εργασιών/ λειτουργιών αυτού ενδεικτικά όπως Καθήκοντα/Αρμοδιότητες Περιφερειακών Εκπροσώπων Συγκρότηση και ∆ομή Θεματικών Ομάδων κ.α. Ο Κ.Ο.Λ. πρέπει να εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ειδ' άλλως παραπέμπεται στη Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 26 (Μη Προβλεπόμενες Διατάξεις).
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τον ΚΟΛ, δέον ρυθμίζεται σύννομα με απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν πλειοψηφίας τουλάχιστον 2/3 των παρευρισκομένων και ταμειακώς εντάξει μελών.

Εμφάνιση / Απόκρυψη Όλων
Newsletter